Hırsızlık Sigortası
Konut & İşyeri Emniyeti Suistimal Kasa Taşınan Para
Emniyet Suistimali
Emniyeti Suistimal Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?
Bu poliçe türünde sigortacı, sigortalının emrinde çalıştırdığı ve adı, soyadı ve görevi poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait pAra ve kıymetli evrakın veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlAra sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı
kalmak kaydıyla, poliçede yazılı meblağı geçmemek üzere temin eder.
 
 

Emniyeti Suistimal Sigortasında Taminatın Ödenmesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?
a) Emniyeti suistimalin, poliçe süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimse tArafından işyerlerinde Aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
b) Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini izleyen üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Emniyeti Suistimal" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.