Mühendislik Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Montaj Tüm Riskler Makine Kırılması Elektronik Cihaz
İnşaat Tüm Riskler
İnşaat bütün riskler poliçesi konusunu teşkil eden değerlerin, sigorta süresi içinde; inşaat sahasında bulunduğu sırada, poliçede sayılan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir kayıp ve hasara uğraması halinde temin eder.

Ancak İnşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların "önceden bilinmeyen, ani bir sebeple "meydana gelmesi ve sebebin de" istisna edilmeyen" hallerden olması gereklidir.
 
 

Araba sigortası all risks teminatı sağlar. Bu teminat çerçevesinde temin edilebilecek en önemli rizikoları şöyle sıralayabiliriz:
Yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel, fırtına, don, toprak kayması, kaya düşmesi, düşme, yuvarlanma, kırılma, çarpma, hırsızlık, dikkatsizlik, sabotaj,. Özetle hasar sebebi istisna edilen hallerde belirtilmedikçe, olay teminat kapsamı içindedir.

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigorta teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

a) Her türlü harp olaylarından meydana gelen hasar ve kayıplar,
b) Nükleer yakıtlar doalyısı ile meydana gelen hasar ve kayıplar,
c) Kamu otoritesi tArafından sigortalı mal üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar,
d) Kusurlu plandan, planın kusurlu uygulamasından ileri gelen hasar ve kayıplar,
e) Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten ileri gelen hasar ve kayıplar,
f) Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,
g) İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve techizatın, mekanik ve elektrik ile ilgili arıza veya kırılmaları (bahis konusu arıza ve kırılmaların diğer sigortalı kıymetlerde meydana getireceği hasar ve kayıplar teminata dahildir.)
h) Envanter açıkları,
i) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasdı ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusuru.
j) İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan yahut işverene teslim edilen veya işveren tArafından kullanılan kısımlarında doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
k) Ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi biten kısımlarda doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
l) İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından ileri gelen zararlar dahil, kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü sonuç hasarları,
m) İnşaatla alakalı bilimum hava ve kAra nakil vasıtalarıyla, yüzen Araçlar,
n) Nakit, kıymetli evrak, fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba müteallik bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve projeleri.


İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortasında Aksine Sözleşme Yapılması Koşulu ile (ek prim ödeyerek) Teminat Kapsamına Dahil Edilebilen Hususlar Nelerdir?

a) İnşaatın yapılması için kullanılan makine alet ve tachizat ile geçici inşaat bArakaları ve yardımcı yapılar,
b) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
c) Hasar sonucu enkazın kaldırılması masrafları,
d) Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen hasar
ve kayıpların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasr ve kayıplar,
f) İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Temas bölümüne gitmek için tıklayın