Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat Tekne & Yat Para & Kıymetli Eşya
Emtia Nakliyat
Emtia Nakliyatı Sigortaları Nasıl Tanımlanır?
Emtia Nakliyatı Sigortaları, emtianın, kara, deniz, hava ve demiryollarında taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve kayıplarını teminat altına alır.

Emtia Nakliyatında Kullanılan Teminat Türleri Nelerdir?
Taşımanın yapılacağı Araç türüne göre değişmekle beraber, genel olArak emtia nakliyatı sigorta teminatlarını 2 başlık altında toplamak mümkündür.
 
 
a) Dar Teminat: Dar teminat, taşımanın yapıldığı Aracın hasarlanması sonucu, taşınan değişik isimler almakla beraber, teminta kapsamı değişmemektedir. Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise (c) klozu veya FPA (Free Particular AvArage) teminatı adlarını almaktadır.

b) Geniş Teminat: Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır. Geniş teminat kAra ve denizyolunda Instutute Cargo Clauses (A) klozu veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Classes (Air) adı altında verilmektedir.


Emtianın Kara ve Demiryolu ile Nakliyatı Durumunda Hangi Teminatlar Verilebilir?
a) Dar Teminat (F.P.A.)
b) Geniş Teminat (All Risks) olmak üzere 2 tip teminat verilebilir.

Dar Teminat
Bu teminat türü, taşımanın karayolu veya demiryolunda olmasına göre aşağıda görülen isimler verilmektedir:

Kamyon Klozu: Bu kloz, kamyon veya treylerin, kArayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucu (yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emtianın zarar görmesi durumunu temin eder.
Demiryolu Klozu: Bu kloz, malların demiryolu ile nakilleri sırasında ateş, yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar Arasındaki çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonlarınbağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlAra benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucu uğrayacağı zarar ve hasarları temin eder.

Geniş Teminat (All Risks)
Bu teminatta Instutute Cargo Clauses (All Risks) veya (A) klozunun kAra ve demiryolu taşımacılığına ilişkin hükümleri uygulanır. Aşağıda sayılı haller haricindeki tüm hasarlar teminata dahildir; ancak emtia poliçesi genel şartlarının 5. maddesinde yer alan mutlak istisnalar, burada da istisna tutulmuştur.

Bu teminatın dışında olan haller:
1) Yakın sebebi gecikme olan hasar ve masraflar
2) Sigorta konusunun mahiyetinden ileri gelen hasarlar (Aybı Zati.) (Örneğin: Fire, çürüme, bozulma, kurtlanma, böceklenme, atmosferik pas vb.)
4) Ambalaj Yetersizliği (Konteyner seçimindeki yamlışlıklar da ambalaj yetersizliği olArak kabul edilmektedir.)
5) Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetine atfedilebilecek hasar ve masraflar. (Ağır ihmal - Ağır Kusur)

Emtianın Denizyolu ile taşınması Durumunda Verilebilecek Teminatlar Nelerdir?
a) Tam Ziya Teminatı
b) Dar Teminat
c) Geniş Teminat olmak üzere 3 tip teminat vardır.
a)Tam Ziya: Geminin fiilen ve mutlak surette, hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen veya tamamen hasar görmesi durumunu temin eder.
b) Dar Teminat - Hususi Avarya Franko - Institute Cargo Clauses (C) Klozu veya (f.P.A.)
- Geminin batması, yanması, infilakı, çatışması, sabit veya hareketli bir cisme çarpması veya sığlığa bindirmesi, oturması gibi haller sonucu emtianın hasarlanması,
- Yükün bir sığınma linanında boşaltılması, depolanması veya yeniden yüklenmesi sırasında oluşacak hasarlar veya masraflar,
- Hakiki vy,eya hukmi tam ziya,
- Bir ya da birden çok kolinin yükleme, aktarma veya boşaltma işlemleri sırasında, olduğu gibi tam ziyai durumu (Kısmi hasarlar, teminat kapsamı dışındadır.)
- Müşerek Avarya Fedakarlığı, hallerini sigorta kapsamına almaktadır.
c) Geniş Teminat - Institute Cargo Clouses (A) Klozu veya (All Risks): Bu teminat 4. soruda bahsi geçen geniş teminattaki durumların aynısını kapsamaktadır.

Denizyolunda Teminatın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl tespit Edilir?
Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varış yerindeki nihai depoya teslime kadar sürer. Ancak uluslArarası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır.
Örneğin satıcı malını FOB olArak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Malların gemiden boşaltılmasının takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasının takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.

Havayolu ile Yapılan Taşımalara Hangi Teminat Verilir?
a) Tam Zıya
b) Geniş Taminat (Institute Cargo Clauses (Air)) olmak üzere 2 tip teminat verilebilir. (Havayolunda dar teminat verilmez)

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Emtia Nakliyat" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya K.K.T.C'de bu alanda ilk defa hizmete sunulan can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.