Mühendislik Sigortası


Mühendislik Sigortası

'

 

 İşte Can Sigorta`nın sizler için sunduğu mühendislik sigortası:

·         İnşaat tüm riskler

·         Montaj tüm riskler

·         Makine kırılması

·         Elektronik cihaz

Mühendislik Sigortaları yukarıda göreceğiniz gibi dört farklı türden oluşur. Bilgi edinmek için lütfen ilgilendiğiniz pencerenin üzerine gidip tıklayınız. Mühendislik sigortası yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, Şubelerimize başvurabilirsiniz.

İnşaat Tüm Riskler
İnşaat bütün riskler poliçesi konusunu teşkil eden değerlerin, sigorta süresi içinde; inşaat sahasında bulunduğu sırada, poliçede sayılan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir kayıp ve hasara uğraması halinde temin eder.

Ancak İnşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların "önceden bilinmeyen, ani bir sebeple "meydana gelmesi ve sebebin de" istisna edilmeyen" hallerden olması gereklidir.

İnşaat tüm riskler poliçesi bütün teminatları sağlar. Bu teminat çerçevesinde temin edilebilecek en önemli rizikoları şöyle sıralayabiliriz:
Yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel, fırtına, don, toprak kayması, kaya düşmesi, düşme, yuvarlanma, kırılma, çarpma, hırsızlık, dikkatsizlik, sabotaj,. Özetle hasar sebebi istisna edilen hallerde belirtilmedikçe, olay teminat kapsamı içindedir.

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigorta teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

a) Her türlü harp olaylarından meydana gelen hasar ve kayıplar,
b) Nükleer yakıtlar dolayısı ile meydana gelen hasar ve kayıplar,
c) Kamu otoritesi tarafından sigortalı mal üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar,
d) Kusurlu plandan, planın kusurlu uygulamasından ileri gelen hasar ve kayıplar,
e) Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten ileri gelen hasar ve kayıplar,
f) Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,
g) İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatın, mekanik ve elektrik ile ilgili arıza veya kırılmaları (bahis konusu arıza ve kırılmaların diğer sigortalı kıymetlerde meydana getireceği hasar ve kayıplar teminata dahildir.)
h) Envanter açıkları,
i) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasten ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusuru.
j) İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan yahut işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarında doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
k) Ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi biten kısımlarda doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
l) İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından ileri gelen zararlar dahil, kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü sonuç hasarları,
m) İnşaatla alakalı bilumum hava ve kara nakil vasıtalarıyla, yüzen Araçlar,
n) Nakit, kıymetli evrak, fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba müteallik bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve projeleri.


İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortasında Aksine Sözleşme Yapılması Koşulu ile (ek prim ödeyerek) Teminat Kapsamına Dahil Edilebilen Hususlar Nelerdir?

a) İnşaatın yapılması için kullanılan makine alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
b) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
c) Hasar sonucu enkazın kaldırılması masrafları,
d) Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen hasar
ve kayıpların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasar ve kayıplar,
f) İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Montaj Tüm Riskler
Montaj işi ile ilgili makine ve teçhizatın iş sahasına varmasından itibaren, bu malzemenin sahada beklemesi, birleştirilmesi, bağlantıların yapılması gibi montaj işlemlerinin tümü süresince doğan, "istisna edilmeyen", "önceden bilinmeyen" ve "ani bir sebepten" ileri gelen zarar ve kaybını Montaj Bütün Riskler Sigortası Genel Şartları esasınca temin eder.

Montaj Bütün Riskler (EAR) Sigorta Teminatı Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?
a) Her türlü harp olaylarından meydana gelen hasar ve kayıplar,
b) Nükleer yakıtlar dolayısı ile meydana gelen hasar ve kayıplar,
c) Kamu otoritesi tarafından sigortalı mal üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar,
d) Kusurlu plandan, planın kusurlu uygulamasından ileri gelen hasar ve kayıplar,
e) Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten ileri gelen hasar ve kayıplar,
f) Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,
g) İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatın, mekanik ve elektrik ile ilgili arıza veya kırılmaları (bahis konusu arıza ve kırılmaların diğer sigortalı kıymetlerde meydana getireceği hasar ve kayıplar teminata dahildir.)
h) Envanter açıkları,
i) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasten ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusuru.
j) İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan yahut işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarında doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
k) Ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi biten kısımlarda doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
l) İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından ileri gelen zararlar dahil, kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü sonuç hasarları,
m) İnşaatla alakalı bilumum hava ve kara nakil vasıtalarıyla, yüzen Araçlar,
n) Nakit, kıymetli evrak, fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba müteallik bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve projeleri.

Montaj Bütün Riskler (EAR) Sigortasında Aksine Sözleşme yapılması Koşulu ile (ek prim ödeyerek) teminat Kapsamına Dahil Edilebilen Hususlar Nelerdir?
a) İnşaatın yapılması için kullanılan makine alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
b) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
c) Hasar sonucu enkazın kaldırılması masrafları,
d) Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen hasar ve kayıpların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasar ve kayıplar,
f) İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan tecrübe devresi.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Makine Kırılması
Deneme devresinden sonra normal işletmeye alınan herhangi bir tesisteki tüm makine ve tesisatın:

Normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken, "ani ve beklenmedik", "istisna edilmeyen" her türlü sebepten meydana gelen maddi kayıp ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Dolayısıyla teminat kapsamına giren haller:
a) İşletme kazaları,
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması,
c) Yağlama kusurları,
d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikten dolaylı etkileri,
e) Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi,
f) Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalar,
g) Buhar Kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı,
h) Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma buruşma vs. deformasyonlar,
j) Fırtına, kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotaj,
l) İstisna edilmeyen diğer haller.

Makine Kırılması Sigortası (MKS) Teminatı Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?
a) Harp,
b) Nükleer rizikolar,
c) Kamu otoritesinin tasarrufları,
d) Yangın,
e) Hırsızlık,
f) Deprem, sel, yanardağ patlaması, çığ, heyelan gibi doğal afetler,
g) Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme,
h) Kimyevi İnfilak (Gazlardan kaynaklanan, atmosferik elektrik patlamaları),
i) Giderilmeyen hasarların yol açtığı zararlar,
j) Kasıt ve ağır kusur,
k) Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar.

Makine Kırılması Sigortasında (MKS) Ek Prim Ödemek Koşulu ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Hususlar Nelerdir?
a) Fiziki infilaklar,
b) Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelecek hasarlar,
c) Teminatın kapsamına giren nedenlerden ötürü meydana gelen hasar ve kayıpların gerektirdiği (uçak hariç) seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret zamları,
d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin neden olduğu bütün hasar ve kayıplar.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Elektronik Cihaz
Montajı bitip, denemesi yapıldıktan sonra normal işletmeye alınan elektronik cihazlarda; normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon sırasında yer değiştirme esnasında veya dururken "ani, beklenmedik" ve "istisna edilmeyen" her türlü sebepten meydana gelecek doğrudan doğruya maddi kayıp ve hasarların tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Dolayısı ile teminat kapsamına giren haller;
a) Yangın, yıldırım ve infilak vb. nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma hesapları,
b) Deprem hariç, fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler, (deprem ek primi ile alınabilir)
c) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,
d) Kavrulma, kararma, duman ve bozucu gazlar,
e) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları,
f) Hatalı dizayn ve malzeme (garanti süresinin bitiminden sonra),
g) İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
h) Elektrik arızaları (kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımı etkileri vb.)
i) İstisna edilmeyen diğer haller

Elektronik Cihaz Sigortası (ECS) kapsamı dışında kalan haller nelerdir?
a) Harp,
b) Nükleer Rizikolar,
c) Kamu otoritesinin tasarrufları,
d) Kasıt ve ağır kusur,
e) Aşınma, yıpranma, paslanma, oksidasyon, tedrici bozulma, kireçlenme vb.
f) Sigortalı makinelerin hasarlanması üzerine, hasarlar giderilmeden önce makinenin kullanılması,
g) Her türlü kar kaybı, mali sorumluluk,
h) Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcıların yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar,
i) Sigortanın başlangıcında sigortalının veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortalı kıymetler ve bulunduğu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozuklukların sebep olduğu ziya ve hasarlar,
j) Sigortalının sorumluluğu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları,
k) Valf ve Tüpler hariç sigorta, conta kayış vesaire gibi değiştirilebilir parçalar ve/veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutat olan malzemelerde kullanılma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar, ( Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
l) Sigortalı kıymetlerin boyalı, cilalı ya da mineli dış yüzeylerinde meydana gelebilecek sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar (Bu kusurlar sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.)
m) Sigortalı kıymetlerin açıklanamayan nedenlerden dolayı ortadan kaybolması ve envanter açıkları.

İşyerinizde tüm hassas aletlerinize çok yönlü güvence:
Can Elektronik Cihaz Sigortası. Sürekli ve hızla gelişen iş dünyasının dinamizmine ayak uydurmamızda en büyük yardımcımız elektronik Araçlar. Bilgisayarlar, teleks ve fakslar, yayın sistemleri, tıbbi cihazlar... Ancak bunlar hayatımızı kolaylaştırdığı kadar riskli Araçlar...bozulmaları, kırılmaları, herhangi bir dışsal etki sonucu arızalanmaları, ciddi performans eksikliğine neden olabilir. Daha da önemlisi bu hassas ve çok değerli cihazların bize verdikleri maddi hasarlar karşılayabileceğimizden de fazla olabilir. İşler aksar ve, personel elektronik cihaz eksikliğinden ötürü etkin çalışamaz... Sonuç: İş kaybı, para kaybı, prestij kaybı... Çok değerli elektronik cihazlarınızın özel bir güvence kapsamına alınmaları gerektiğini düşünerek, sizlere yeni önerimizi sunuyoruz. Can Elektronik Cihaz Sigorta...
Elektronik Cihaz Sigortası`yla neleri güvence altına alabilirsiniz?

• İletişim Cihazları: Telefon Sistemleri, faks.

• Büro Cihazları ve Elektronik Bilgi İşlem sistemleri: Elektronik hesap makineleri, fotokopi makineleri, elektronik daktilolar, elektronik bilgi işlem üniteleri, yalnızca bilgisayar odasının havalandırılması için kullanılan klimalar, kesintisiz güç kaynakları.

• Telsiz Cihazları: Telsiz, telgraf cihazları, antenler, anten sistemleri.

• Sanayi ve Araştırmada Kullanılan Ölçme ve Proses Kontrol Cihazları: Ölçme ve test cihazları, proses kontrol bilgisayarları, elektron mikroskopları, otomobil analiz cihazları.

• Baskı Sanayi Cihazları: Klişe makineleri, renk ayırıcıları, fotoğraf dizgi cihazı, reprodüksiyon cihazı vb. yayın istasyonları , Radyo

• Yayın Sistemleri: Çeviri sistemleri, elektro akustik cihazlar, stüdyolardaki televizyon, video ve haberleşme cihazları, yayın arabaları, sabit hatlı endüstriyel tv sistemleri.

• Tıbbi Cihazlar: Röntgen Cihazı, elektro medikal, laboratuvar, fiziko medikal ekipmanlar, endoskopi cihazı, ultrason cihazı, bilgisayarlı tomografi MR cihazı, vb. tıbbi cihazlar, diş hekimliği cihazları.

• Belli Başlı Diğer Elektronik Cihazlar: Uçuş uyarıcıları, harici (havai) hatlar ve yeraltı kabloları.

 

Elektronik Cihaz Sigortası`nın güvence kapsamına hangi durumlar giriyor?
Can Sigorta ile elektronik cihazlarınızı yangın, yıldırım, infilak, dahili su basması, doğal afetler, duman, is, bozucu gazlar ve hırsızlığın yanı sıra dikkatsiz kullanıcıların vereceği zararlar, kavrulma, kararma, kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımı, işletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, hatası, sabotaj, hatalı dizayn ve kusurlu montaj, kötü malzeme ve kötü işçilik gibi olası risk ve hasarlara karşı da güvence altına alabileceksiniz. Ayrıca, ek prim karşılığında güvence kapsamını deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, hasarlanan sigortalı cihaz yerine alternatif başka bir cihazın kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masrafları, hasarların gerektirdiği nakliye masrafları, fazla mesai, tatil günleri ücret ve zamlarını da içerecek şekilde genişletebilirsiniz.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER

 İNSAN KAYNAKLARI

- Kullanım Hataları
- Dikkatsizlik Hırsızlık
- Sabotaj, Grev, Lokavt,
- Kargaşalık,
- Halk Hareketleri Terörizm (Ek Teminat)

 YANGIN HASARLARI

- Yangın
- İnfilak
- Duman
- Kavrulma, Kararma
- Söndürme Çalışmaları

 SU HASARLARI

- Su basması
- Yağmur
- Atık Su
- Her tür nem

 TEKNOLOJİK HASARLAR

- Kısa Devre
- Aşırı Akım
- Endüksiyon akımı
- Dizayn, imalat hataları
- Kusurlu malzeme ve işçilik
- Güvenlik önlemlerinin çalışmaması

 DOĞAL AFETLER

- Yıldırım
- Fırtına
- Sel
- Yer Kayması
- Toprak Çökmesi
- Don, Dolu
- Deprem (Ek Teminat)