Kasko Sigortası


Full Kasko Sigortasına bağlı olarak isteyebileceğiniz ek güvenceler:
Full Kasko sigortasının yukarıda belirttiğimiz güvencelerinin yanı sıra, isteğinize bağlı olarak ek teminatlarla da güvencenizi arttırabilirsiniz. En önemli ek teminatlar 3 ana başlık altına toplanabilir.

Bunlar:

Özel Oto Enflasyon Korunma Güvencesi:
Kasko sigortasına eklettirebilceğiniz bu güvence ile, aracınız sigorta süresince enflasyon nedeniyle oluşabilecek değer artışlarına karşı, %70`e varan oranda koruma altında olacaktır.

Ek Araç Güvencesi:
Kasko sigortalı, özel ya da ticari Araçların kasko sigorta teminatına dahil bir kaza nedeniyle hasara uğraması halinde, kaza tarihinden itibaren Aracın tamir süresince sigortalının ulaşımı için şirket aracı hizmetine verilir.

Ferdi Kaza Sigortası:
Araçta seyahat etmekte olan sürücü ve kanuni sayıdaki yolcunun başına gelebilecek kaza sonucu; ölüm tazminatı ya da yaralanma halinde hastane ve tedavi masrafları karşılar.

Ve Diğerleri...

Eğer Aracınızda, radyo-teyp, hoparlör, Araç telefonu, telsiz, klima, alarm gibi cihazlar ve benzeri aksesuarlar varsa, bunları da ek prim ödeyerek güvence altına alabilirsiniz.

Dilerseniz, ticari Aracınızda taşıdığınız malları, yangın, kaza, hırsızlık tehlikelerine karşı ek prim ödeyerek teminata dahil edebilirsiniz.

Can Sigorta araç sigortası size hangi özel indirimleri sağlar?

Hasarsızlık indirimi: Sigortalı Aracınız bir yıllık sigorta süresince hiç hasar yapmazsa, ilk yılda %30`dan başlayarak, devam eden yıllar içinde %60`a varan oranda özel hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz.

Alarm İndirimi: Otomobilinizde alarm cihazı bulunması halinde, %5 özel indirimden yaralanabilirsiniz.

Araç Çokluğu İndirimi: Eğer, en az iki ve daha fazla sayıdaki Aracınız Can Sigorta tarafından sigortalanmışsa, bu durumda Araç sayısına göre %5 ila %35 Arasında özel indirimlerden yaralanabilirsiniz.

Plaka İndirimi: Özel Araçların trafiğe kayıtlı olduğu bazı illerde %10 indirim uygulanır.

Servis Aracı İndirimi: İşletme ve müesseselere ait olup, sadece şirket personelini taşıyan otobüslere %45 minibüslere %35 indirim sağlanır. Bunların dışında, sadece şehir içinde hizmet veren otobüsler de %35`lik indirimden yararlanırlar.

 

 

Kasko Sigortasının teminat kapsamı nedir?

Kasko Sigortası,poliçede özellikleri yazılı bulunan motorlu kara taşıt Aracını aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder.

a) Sigortalı Araçta (gerek dururken,gerek hareket halinde iken)sigortalının veya Aracı kullananın iradesi dışında,harici ve ani tesirler sonucunda,sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma,devrilme ,düşme,yuvarlanma gibi kazalardan doğan hasar ve kayıplar, (üçüncü şahısların kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar da dahildir.)
b) Yangın,infilak,yıldırım düşmesi ve bunların söndürülmesinden doğan hasar ve kayıplar,
c) Sigortalı Aracın çalınması ve çalınmasına teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar, Kasko Sigortalarında Araç Bedelleri Nasıl Belirlenir? Oto Show, Oto Borsa gibi yayınlardaki bedellere uyulması gerekmektedir. Bu listelerdeki Bedellerin altına kesinlikle düşülmemelidir.

Kasko sigortalarında araç bedellerinin enflasyondan korunmasını sağlayacak bir uygulama var mıdır?

Aracın poliçede gösterilen sigorta bedelinin,piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla,1 yıl içerisinde,belirlenen bir oranda artışını teminat altına almak mümkündür.Bu amaçla oluşturulmuş klozu almak zorunludur. 

Kasko Sigortalarında aracın aksesuarları teminata dahil midir?

Kasko sigortalarında standart lastik ve jantlar teminat kapsamındadır. Özel lastik, çelik jantlar,değer olarak standartların üzerinde olduğundan,değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçesine not olarak yazılmalı ve bu farka ait prim tahakkuk ettirilmelidir. Radyo,teyp,kolonlar,equalizer,klima,alarm,telsiz,telefon,faks,otomatik anten,takometre gibi cihazlar,ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler.Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Araçlarda Taşınan Yükün de Kasko Sigorta Teminatına Dahil Edilmesi Mümkün müdür? Evet, ancak taşınan yükün ruhsat sahibine ait olması kaydıyla ve mutlaka yük taşımaya mahsus Araçlar için verilebilir.(Kamyon, kamyonet, tanker gibi).

Kasko Sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan haller nelerdir?

a) Her türlü harp, istila, yabancı düşman hareketleri, iç harp, isyan, ayaklanma nedeni ile oluşan hasarlar
b) Nükleer rizikolar
c) Sigortalı Aracın, Trafik kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameyi haiz olmayan bir kimse tarafından kullanılması esasında meydana gelen hasar ve kayıplar
e) Bozukluk ,eskime ve bakımsızlıktan ileri gelen hasarlar
f) Sigortalı teminatı haricindeki bir nedenden kaynaklanan ve/veya sonuçlanan arıza, kırılma ve lastiklerde meydana gelen zararlar
g) Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınması sırasında meydana gelen hasarlar
h) Sigortalı veya hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler ve birlikte yaşadığı kişiler tarafından "kasten" verilen hasarlar ile bu kişilerce Aracın çalınması veya kaçırılması sırasında oluşan zararlar
i) Kamu otoritesi tarafından sigortalı Araç üzerinde yapılacak tasarruflar sonucu oluşan hasarlar (Ancak, kamu otoritesi tarafından çekilme hali teminata dahildir.)
j) Taşıtın tarifeli ve ruhsatlı sefer yapmayan kara, deniz, nehir ve hava taşıtlarında taşınması sırasında oluşan zararlar. 

Kasko Sigortalarında ek prim alınması gereken haller nelerdir?

a) Araçta takılı aksesuar ve cihazların teminata dahil edilmesi için mutlaka poliçe üzerinde ayrıca gösterilmesi ve ek primin alınması gerekmektedir.
b) Yurt dışına çıkan Araçların kasko sigortalarının yabancı ülkelerde de devam etmesi isteniyorsa, tarifede yazılı süreye bağlı olanlar dahilinde ek prim alınarak teminat verebilir.
c) Kasko sigortası düzenlenen bir Aracın kurallara uygun, yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşıması nedeniyle meydana gelen hasarlar da, ek prim alınmak suretiyle teminata dahil edilebilir.
d) Kasko sigortası bulunan bir Aracın, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ile terör ve bunların gerektirdiği yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin neden olduğu olaylar sonucunda zarar görmesi halleri de ek prim almak suretiyle teminata dahil edilebilir.
e) Ulaşım giderleri/İş Durması Teminatı: Sigortalı Aracın kasko teminatına dahil bir kaza sonucu hasarlanması halinde (çalınma hali hariç)yeterli tamir süresi zarfında, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel Araçlar için "ulaşım giderleri", ticari Araçlar için "iş durması" teminatları, belirli limitler dahilinde ve ek prim ile sağlanabilir.
f) Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı
g) Sel ve Su Baskını Teminatı
h) Sigara vb. Maddelerinin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
i) İddia ve yarışmalara katılma ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar
j) Yetkili olmayan kişilere çektirme sırasında oluşan zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen Araçların uğrayacakları zararlar.

Hasarsızlık İndirimine hak kazanmış bir aracın satılması halinde, yeni alınan araçta da bu hakkın devamı sağlanabilir mi?

Evet, sağlanabilir. Ancak hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yani Araç satıldığı anda, yeni Aracın poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir. Oysa sigortalının, yeni Aracını satın alıncaya kadar geçecek bir süreye ihtiyacı olabilir. Bu durumda "poliçenin durdurulması" tavsiye edilebilir.
Böylece poliçe süresi içerisinde satış tarihinden itibaren, poliçe bitim süresine kadar teminatın durdurulması için sigortalının bir dilekçe ile başvurması ve Aracın noter satış senedini mutlaka ibraz etmesi yeterlidir. Sigortalı, poliçe bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins bir Araç aldığını bildirdiğinde (örneğin önceki Araç kamyon ise yeni Araç da kamyon olmalıdır),poliçe süresi durdurulan sure kadar uzatılarak, hasarsızlık indirimi yeni Araçta da devam ettirilir; prim farkı gerekiyorsa tahsil edilir.
Eğer durdurulan poliçenin bitim tarihinden önce yeni Araç satın alınamaz ise bu indirim hakkı kaybolur, sigortalıya eski Aracın satış tarihine dönülerek prim iadesi yapılır.

Kasko Poliçesi, araç el değiştiğinde devam eder mi?

Hayır. Poliçe iptal olur, işlenmemiş günlerin primi gün esasına göre iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi dilerse yeni bir kasko poliçesi yaptırabilir.

Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

Tüm hak ve menfaatler ile Borçlar Kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Sigortalı araç çalındığında, hasar tazminatı ne şekilde ödenir?

Çalınan Aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları Araştırmalar, 30 gün içinde sonuç vermediği taktirde sigortacı tazminatı öder.
( İlgili makamın Aracın bulunmadığına dair yazılı beyanı şarttır. ) Bu ödemeyi takiben çalınan Araç bulunduğu taktirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; Sigortalı, Aldığı tazminatı iade ederek Aracını geri alabilir veya Aracını sigortacıya devreder.


Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Full Kasko " sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, Şubelerimize , yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya KKTC`de bu alanda ilk defa hizmete sunulan Can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.