Etik Kurallar

Bu ilkeler Can Sigorta Ltd. Şirketi`nin ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirler ve bu ilkeler hükümlerine aykırı davranılması durumunda Şirket tarafından uygulanacak yaptırımlara dayanak oluşturur. Tüm Şirket çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bu ilkelere uyarlar.

 

 

 

 • Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.
 • Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, acenteler, brokerler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.
 • İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek, tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.
 • Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.
 • Sigorta sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşullarından kaçınmak.
 • Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.
 • Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Uyulması Gereken Zorunlu Kurallar

Şirketimiz çalışanları görevde kaldıkları sürece aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 • Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.
 • Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.
 • Sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamak.
 • Şirket`in yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.
 • İş ilişkisinde bulunulan hiç kimse ile para, hediye alışverişi ya da başka maddi çıkar sağlayacak alışveriş ve muamele içinde bulunmamak.
 • Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde Şirket`in itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır. Hiçbir çalışan, sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve yöneticileri hakkında olumsuz imaja sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imada bulunamaz.

Sır Saklama Zorunluluğu

 

Tüm çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak üzere başka müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.